loader image

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

www.blog.toptex.com

Ingangsdatum: 24-08-2022

PREAMBULE

 

De onderneming Top-Tex Group (‘Top-Tex’ of ‘wij’) geeft een blog uit die toegankelijk is via de URL www.blog.toptex.com (de ‘Blog’). Op deze Blog biedt Top-Tex iedere internetgebruiker die ernaartoe surft (de ‘Gebruiker’ of ‘u’) inhoud die de onderneming zelf ontwikkelde (artikelen, productadvies, nieuws en trends).

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de ‘AGV’) regelen het gebruik van de Blog en de toegang tot de inhoud ervan. Top-Tex behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen. In dat geval wordt u op de hoogte gebracht van hun wijziging en gevraagd ze opnieuw te aanvaarden.

Het raadplegen van de Blog veronderstelt de volledige aanvaarding van deze AGV door de Gebruiker.

De Gebruiker verbindt zich er dan ook toe om de AGV zorgvuldig door te nemen voor hij de Blog begint te lezen en verklaart in elk geval van Top-Tex alle nodige informatie over het gebruik en de inhoud van de Blog te hebben ontvangen en alle nodige voorzorgsmaatregelen voor het gebruik ervan te hebben genomen.

De Gebruiker kan contact opnemen met Top-Tex voor elke vraag met betrekking tot het gebruik van de Blog, met name om ons te informeren over een technisch probleem dat optrad tijdens het surfen op de website. Dit kan door een omschrijving van het probleem naar het volgende adres te sturen: [email protected].

1. DOEL

 

Het doel van deze AGV is de verduidelijking van de rechten en plichten van de Partijen in het kader van hun gebruik van de Blog.

2. AANVAARDING EN AFDWINGBAARHEID

 

De gebruiker verklaart dat hij/zij van Top-Tex alle informatie heeft gekregen die nodig is voor het gebruik van de Blog en dat hij/zij zonder voorbehoud akkoord gaat met deze AGV.

Hij verklaart (i) kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaronder de Blog werkt en (ii) te beschikken over alle vaardigheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Blog en zijn inhoud normaal te gebruiken, in overeenstemming met de AGV.

De Gebruiker stemt in met de AGV door een hokje aan de vinken op de Blog. Hij kan enkel genieten van de inhoud op de Blog onder voorbehoud van aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De AGV zijn afdwingbaar na aanvaarding door de Gebruiker.

3. WIJZIGING VAN DE AGV

 

De AGV kunnen op regelmatige basis worden bijgewerkt.

In geval van wijziging moet de Gebruiker de AGV aanvaarden onder soortgelijke voorwaarden als die van zijn eerste aanvaarding.

Als hij/zij deze niet aanvaardt, krijgt hij/zij geen toegang tot de Blog.

4. TOEGANG TOT DE BLOG

 

De Blog is toegankelijk voor elke internetgebruiker die de aangeboden inhoud wil raadplegen, en dat via de volgende URL: www.blog.toptex.com.

De Blog is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, onder voorbehoud van overmacht, eventuele storingen en/of elke onderhoudsoperatie die noodzakelijk is voor de goede werking van de Blog.

5. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE BLOG

 

Voorafgaande voorwaarden voor het raadplegen van de Blog – het raadplegen van de op de Blog aangeboden inhoud door de Gebruiker veronderstelt een breedband internetverbinding (mobiel netwerk of wifi).

We raden u aan om een populaire browser (Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari) in de nieuwste versie te gebruiken voor optimaal comfort.

Functionaliteiten van de Blog – u aanvaardt dat de Blog voortdurend evolueert en dat de vorm en inhoud ervan af en toe en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Klachten hierover worden dus niet aanvaard.

De Blog biedt met name de mogelijkheid om inhoud zoals artikelen, tips, nieuws en trends te raadplegen en zal deze inhoud voornamelijk in de vorm van tekst, afbeeldingen en/of video’s aanbieden.

Gebruikers kunnen in geen geval rechtstreeks met de Blog interageren (ze kunnen bijvoorbeeld geen opmerkingen plaatsen).

Informatie en advies – alle informatie en advies (ook over het gebruik van producten) die op de Blog staan, worden enkel ter informatie verstrekt. Top-Tex is in geen geval contractueel gebonden door het verstrekken van dergelijke informatie.

6. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE BLOG

 

Onbeschikbaarheid beheerd door Top-Tex – wij behouden ons het recht voor om de werking van de Blog geheel of gedeeltelijk en te allen tijde te onderbreken, met of zonder kennisgeving, in het bijzonder om het correctieve en evolutionaire onderhoud ervan te verzekeren, of om de inhoud of presentatie te wijzigen. In de mate van het mogelijke zullen wij u vóór het corrigerende of evolutieve onderhoud op de hoogte brengen.

Onafhankelijke beschikbaarheid van Top-Tex – u aanvaardt dat de Blog kan worden onderbroken om redenen die buiten onze controle en wil liggen en dat wij daarom de continue toegang ertoe niet kunnen garanderen.

7. OVERMACHT

 

Gebeurtenissen die Top-Tex of de gebruiker verhinderen hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen en waarop zij geen invloed hebben, die ten tijde van de aanvaarding van de AGV redelijkerwijs niet konden worden voorzien en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen, worden beschouwd als een geval van overmacht dat de nakoming van verplichtingen door de getroffen partij verhindert. Dit geval van overmacht leidt tot de opschorting van de genoemde verplichtingen tot het einde ervan. Top-Tex kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing als deze veroorzaakt wordt door een geval van overmacht.

Als gevallen van overmacht of onvoorziene gevallen worden uitdrukkelijk beschouwd: deze die gewoonlijk door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven worden aangehouden, en in het algemeen elke oorzaak die leidt tot een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit van Top-Tex of die van een van zijn leveranciers of onderaannemers.

Een geval van overmacht heeft niet de beëindiging van de AGV tot gevolg. Het optreden ervan geeft Gebruikers geen recht op schadevergoeding.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 

Top-Tex is alleen verantwoordelijk voor het verschaffen van inhoud in overeenstemming met de bepalingen van de AGV. Top-Tex heeft in dit verband een middelenverbintenis voor alle directe, materiële en voorzienbare schade, van welke aard dan ook.

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u echter dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die het gevolg is van uw daden, en/of die van een derde en/of overmacht, of voor enige indirecte schade zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek.

U aanvaardt ook dat wij niet aansprakelijk zijn voor:
– Uw nalatigheid bij het gebruik van onze inhoud;
– De gevolgen van een storing en/of defect aan uw apparatuur;
– De gevolgen van het niet naleven van de AGV;
– De gevolgen van de onderbreking of storing van het internet of de diensten die er toegang toe verlenen, waaronder overmacht, virussen of andere systeemproblemen.

Het totale bedrag dat Top-Tex verschuldigd is uit hoofde van haar totale en cumulatieve aansprakelijkheid is, alle oorzaken samen genomen, beperkt tot honderd (100) euro.

 

Het bestaan van een hyperlink van de Blog naar een website die niet door TopTex wordt beheerd, houdt geen aanbeveling of bekrachtiging in van deze website of de inhoud ervan.

Bijgevolg kan de onderneming Top-Tex niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, meningen en aanbevelingen die door deze derden worden geformuleerd.

Top-Tex staat de vrije creatie van zogenaamde ‘deep links’ naar elke pagina van zijn Blog toe, zolang TopTex daarvan op de hoogte werd gebracht via het bovenstaande adres.

10. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

 

De algemene structuur van de Blog, evenals de teksten, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), geluiden en foto’s zijn eigendom van Top-Tex.

Raadpleging van de Blog houdt geen licentie of overdracht van rechten in met betrekking tot deze elementen van de Blog, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Deze elementen zijn immers onderworpen aan de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom: elk ongeoorloofd gebruik (volgens de wet of de AGV) kan daarom leiden tot gerechtelijke vervolging.

Dus tenzij voorafgaande toestemming van Top-Tex of de houder van de rechten met betrekking tot het element in kwestie, is het verboden om een element van de Blog, alsmede de inhoud daarvan of een deel daarvan, te kopiëren, te reproduceren, weer te geven, aan te passen, te wijzigen of te verspreiden, hetzij geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en via welk medium dan ook.

In het algemeen kan elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud of informatie op het Platform het voorwerp uitmaken van gerechtelijke stappen door de houders van de rechten in kwestie, die zich het recht voorbehouden een schadevergoeding te eisen.

11. SCHEIDBAARHEID VAN DE AGV

 

Indien één of meerdere bepalingen van de AGV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of ingevolge een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden en geldig en van toepassing blijven. Dezelfde principes zijn van toepassing in het geval van onvolledige bepalingen.

12. VERKLARING VAN AFSTAND

 

Het feit dat Top-Tex op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de huidige bepalingen van de AGV kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een van de huidige voorwaarden.

13. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

Top-Tex kan uw persoonsgegevens verwerken om u te laten genieten van de inhoud van de Blog.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd: een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie-element zoals een naam, een rijksregisternummer, locatiegegevens, een online identificatie-element, of aan de hand van meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, culturele of sociale identiteit.

Top-Tex verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende voorschriften (Wet inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd en eventuele updates, of Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679).

Afhankelijk van de verwerking in kwestie hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van uw persoonsgegevens.

Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in ons privacybeleid voor gebruikers van de Blog, dat te vinden is op het volgende adres: indiquer ici l’URL de la politique de confidentialité : ex www.toptex.fr/politique-de-confidentialite.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van de AGV en de beslechting van eventuele geschillen hierover worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht.

De Partijen zullen zich inspannen om geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze AGV in der minne te schikken.

Als ze niet tot overeenstemming komen en het geschil blijft bestaan, komen ze overeen het voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Montauban.